O czasopiśmie

Czasopismo „Security Review” wydawane jest przez Instytut Analizy Ryzyka w Rzeszowie. Celem kwartalnika jest pogłębiona refleksja nad istotą i formami współczesnego bezpieczeństwa i jego zagrożeniami, przy interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.

Autorzy zajmują się takimi problemami, jak m. in.: wpływ zagrożeń asymetrycznych na politykę zagraniczną i wewnętrzną państwa, opracowywane strategie i koncepcje bezpieczeństwa narodowego (państwa) oraz polityki zagranicznej; kwestie historyczne, psychologia terroryzmu, techniki technologie terrorystyczne, chronologia wydarzeń, jak i rozwiązania prawne i organizacyjne w tym obszarze zainteresowania. Ponadto w zainteresowaniu czasopisma oraz jego autorów jest także interdyscyplinarne ujęcie bezpieczeństwa, a więc nauki wojskowe, politologia i stosunki międzynarodowe, socjologia bezpieczeństwa, historia itp.

Dodaj komentarz